+358 40 7333 677

Palveleva tilitoimisto Lahdessa

Tietosuojaseloste
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

Rekisterinpitäjä

Tilipalvelu SK-toimisto Ky Y-tunnus: 2905825-7
osoite: Matkamiehenkatu 34, 15810 Lahti
p. 0407333677
sähköposti: toimisto@sktoimisto.fi


Tietosuoja-asioista  vastaava  yhteyshenkilö
Sanna Korhonen p. 0407333677
sähköposti: sanna.korhonen@sktoimisto.fi


Henkilörekisterin  nimi
Asiakasrekisteri, asiakkaiden erilaiset henkilörekisterit


Henkilötietojen  käsittelyn  peruste  ja  tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

-    Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde
-    Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen
Kaikki henkilörekisterit ja niiden sisältö on perustettu Rekisterinpitäjän ja Rekisteröidyn välisen
toimeksiantosopimuksen toimeenpanemiseksi.

Rekisterinpitäjä ei käsittele Rekisteröidyn tietoja missään muussa tarkoituksessa kuin mitä
sopimuksessa on sovittu ja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen asiakassopimuksen
täyttämiseksi.

Säännönmukaiset  tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.


Henkilötietojen  luovuttaminen

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n
ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen
perusteella.

Henkilötietojen  suojaus

Paperilla säilytettävät tiedot säilytetään lukitussa kaapissa lukitussa tilassa. Pääsy lukolliseen
kaappiin vain yrittäjällä. Toimistokiinteistössä käytössä murto- ja palohälytysjärjestelmä.

Kaikkiin Rekisteröityjä koskeviin sähköisenä arkistoituihin tietoihin on pääsy vain yrittäjän
henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Palvelinyhteys on suojattu
tietoturvaohjelmalla.

Tietoturvaohjelman toimittaa Telia.

Rekisterinpitäjän laskutusohjelman toimittaa Tietosuunta Oy. Ohjelma toimii pilvipalveluna.
Rekisterinpitäjän taloushallinto-ohjelmiston toimittaa Finagon Tikon. Ohjelma toimii
pilvipalveluna. Rekisterinpitäjän käytössä on Microsoft Office 365 Business-paketti.
Rekisterinpitäjä käyttää palkanlaskennassa verottajan tuottamaa palkka.fi -ohjelmistoa.

Tietojen  säilytysaika

Rekisteröidyn tietoja säilytetään sopimussuhteen jälkeen lakisääteisen ajan ellei toisin ole
sovittu toimeksiantosopimuksissa.

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn  oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin:

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja
jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot
korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä
toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai

b. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen:

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii
sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen:

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää
kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle:

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva
tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos
katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.


Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen
liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan
yhteyshenkilöön sähköpostitse osoitteeseen sanna.korhonen@sktoimisto.fi tai postitse osoitteeseen
Matkamiehenkatu 34 .